top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a p zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - “GDPR”) s účinností od 25.5.2018 dopadá v některých aspektech i na naši ordinaci. 

Vždy dbám na respektování zákonných norem, včetně příslušných norem Evropské unie. V rámci implementace GDPR jsem proto nechala svou ordinaci podrobit externímu IT auditu ze strany renomovaných odborníků. Jejich doporučení jsem pak promítla do vnitřní provozní struktury a pravidel, stejně jako jsem zajistila i nezbytné proškolení mých kolegů. 

S cílem zvýšit transparentnost zpracování osobních údajů pak budou v rámci mé ordinace jednotně aplikována Závazná interní pravidla pro zpracování osobních údajů dotčených fyzických osob (“Pravidla”), jejíchž znění je dostupné k nahlédnutí. V rámci Pravidel jsou mimo jiné zahrnuty i zásadní informace týkající se katalogu práv dotčených fyzických osob.

bottom of page